INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Asistencia a clase.
Puntualidade das entradas e saídas da clase así como na entrega do traballos.
Posesión do libro de texto, Biblia e libreta ou caderno.
Traballo persoal no caderno: actividades propostas; presentación, orden e correccións.
Atención e participación na aula.
Preguntas na aula.
Comprensión e razoamento.
Resolucións das actividades.
Actividades finais escritas.
Publicidade:

Os instrumentos de avaliación se lles proporcionará aos alumnos mediante información na primeira clase e na páxina web; mentres que os pais os coñecerán nas charlas persoais que soliciten.

Publicidade:
Os instrumentos de avaliación se lles proporcionará aos alumnos mediante información na primeira clase e escrito no tablón da aula; mentres que os pais os coñecerán nas charlas persoais que soliciten.

Comentarios