CONTENIDOS MÍNIMOS

1º ESO. 
As dimensións do ser humano e a súa relixiosidade.
O ser humano segundo o cristianismo.
A presenza e a influencia das relixións na historia da humanidade.
A expresión pública da fe cristiá como elemento constitutivo do compromiso cidadán e eclesial do católico.
As relixións e a Igrexa católica na sociedade.
O dereito de liberdade relixiosa, o compromiso social cristián e os valores sociais.
Conceptos de lenda, Mesías Salvador, Xesús de Nazaret, Nosopai, Cristo, María e Xosé, sabios de Oriente, Herodes e estrela de Belén.
Datos e documentos sobre a vida de Xesús de Nazaret e o seu misterio como verdadeiro home e verdadeiro Deus.
A mensaxe do reino de Deus e os milagres de Xesús de Nazaret.
As Benaventuranzas e as parábolas do reino de Deus.
Os interrogantes morais; os bos e os malos comportamentos.
Características da moral universal e a moral relixiosa de Xesús de Nazaret: a moral do amor.
A moral do budismo, do cristianismo e do islam.
Conceptos de vida eterna, resurrección, redención e pecado.
A resurrección de Xesús Cristo e a súa importancia central para a fe cristiá.
O relato bíblico «As aparicións de Cristo resucitado».
O significado dos símbolos da resurrección de Cristo e a súa orixe bíblica.
Características do proxecto persoal de vida cristiá e os principais modelos de vida para o cristián.
Os sacramentos e a súa clasificación- Características dos sacramentos da Igrexa católica e do sacramento do Matrimonio.
Valores e comportamentos morais e cristiáns, e antivalores e comportamentos inmorais e anticristiáns relacionados coa familia e o matrimonio.
Características, fundamentos, principios éticos e comportamentos da moral católica do matrimonio e a familia
Características, fundamentos, principios éticos e comportamentos da moral católica da sexualidade humana.
Educación sexual integral que propón a Igrexa católica.
Comportamentos relacionados coa destrución e a conservación do medio, dende o punto de vista católico.
Relatos bíblicos: atopalos, resumilos e entendelos

2º ESO.
Coñece os principais camiños persoais para descubrir e coñecer a Deus.
Resume que é a experiencia relixiosa e a experiencia cristiá.Sintetiza as características xerais da Biblia Católica.
Define a liturxia católica e cales son os sete sacramentos.
Resume as características da Eucarístia e a súa Liturxia.
Define que é o sacramento do Perdón e a súa Liturxia.
Resume o sacramento da Unción de enfermos e a súa Liturxia.
Escribe unha definición sobre a moral cristiana para relacionarse correctamente con Deus.
Redacta unha definición sobre a moral católica da vida pública.
Compón unha definición sobre o máis importante e orixinal da moral cristiá dos medios de actividad social.
Sintetiza por escrito en qué consiste a misión da Igrexa e a sua relación con Reino de Deus.


Coñece os principais camiños persoais para descubrir e coñecer a Deus.
Resume que é a experiencia relixiosa e a experiencia cristiá.Sintetiza as características xerais da Biblia Católica.
Define a liturxia católica e cales son os sete sacramentos.
Resume as características da Eucarístia e a súa Liturxia.
Define que é o sacramento do Perdón e a súa Liturxia.
Resume o sacramento da Unción de enfermos e a súa Liturxia.
Escribe unha definición sobre a moral cristiana para relacionarse correctamente con Deus.
Redacta unha definición sobre a moral católica da vida pública.
Compón unha definición sobre o máis importante e orixinal da moral cristiá dos medios de actividad social.
Sintetiza por escrito en qué consiste a misión da Igrexa e a sua relación con Reino de Deus.

3º ESO.
Coñece as principais características xerais da Biblia.
Sabe os criterios fundamentais que propón a Igrexa católica para interpretar a Biblia.
Coñecer que é a Historia da Salvación e que lle revelou Deus ao pobo de Israel.
Saber que é a revelación cristiá para a Igrexa católica.
Resume en que consiste o misterio e a orixinalidade da Santa Trindade.
Sabe o argumento e a ensinanza principal do relato bíblico «A parábola do fillo estragador».
Define que é a fe antropolóxica e a fe cristiá.
Coñece en que documentos se pode demostrar a historicidade de Xesús de Nazaret.
Resume cal é a tripla misión da Igrexa.
Redacta quen forma a Igrexa católica e cal é a organización actual.
Resumir que o ser humano é un ser relixioso.
Saber que é ser humano para o cristianismo.
Resume que é a moral católica.
Define que é a moral católica da vida humana.
Define que é a moral católica do consumo.
Resume o sentido da vida que dan as relixións monoteístas.
Coñece exemplos das principais achegas da Igrexa católica ao patrimonio cultural e artístico da humanidade.
Resume o argumento e algunhas ensinanzas que se extraen dos relatos bíblicos.

4º ESO.
Escribe unha definición coas principais características da fe cristiá.
Enumera tres medios persoais e cristiáns que fan crecer e madurar a fe cristiá.
Enumera dous feitos do diálogo entre a fe e a cultura nos primeiros séculos do cristianismo e outros dous feitos do enfrontamento entre a fe e a razón nos séculos XIX e XX.
Escribe unha definición coas características do diálogo entre a fe cristiá, a ciencia e a cultura.
Enumera dous motivos polos cales Xesús Cristo é o fundador da Igrexa.
Redacta as catro características da Igrexa católica.
Resume dous importantes acontecementos, personaxes e ensinanzas da primeira metade da historia da Igrexa.
Redacta a dobre dimensión humana e divina da Igrexa.
Escribe dous acontecementos, personaxes e ensinanzas da Igrexa na Idade Moderna, e outros dous da Igrexa na Idade Contemporánea.
Resume en que consiste a dobre realidade da Igrexa na historia.
Resume a achega do Concilio Vaticano II á renovación interior da Igrexa católica.
Escribe unha definición sobre o ecumenismo e outra sobre a interrelixiosidade.
Sintetiza a misión ecuménica e interrelixiosa da Igrexa católica.
Redacta algún argumento que amose a importancia que ten a democracia para a Igrexa católica.
Sintetiza o argumento e principal ensinanza do relato bíblico «A asemblea de Xerusalén».
Redacta dous comportamentos que realizou Xesús de Nazaret para defender a dignidade e igualdade da muller.
Escribe unha definición sobre a moral cristiá das relacións entre os homes e as mulleres.
Redacta unha definición sobre a moral católica do tráfico cos seus principios éticos fundamentais e cos seus compromisos morais.
Expresa a ensinanzas que se poden extraer dos diferentes relatos bíblicos, comentados ao longo do curso.Publicidade:
Os contidos mínimos se lles proporcionará aos alumnos mediante información na primeira clase e escrito no tablón da aula; mentres que os pais os coñecerán nas charlas persoais que soliciten.

Comentarios